All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Política de Privacidade

Home > Política de Privacidade

Consonte as obrigas e ó compromiso adquirido no coidado da privacidade polo “Clúster do produto gráfico e do libro galego” (“CLUSTER DA COMUNICACIÓN DE GALICIA” ou “O CLÚSTER), pregamos a tódolos usuarios que acceden ó sitio web https://www.premios.clustercomunicacion.gal  (“O Sitio Web”) que revisen a seguinte información que atinxe ó uso de datos persoais a través do Sitio Web por parte do CLÚSTER:

información básica sobre tratamento de datos persoais online
Responsable do tratamento clúster do produto gráfico e do libro galego (‘Clúster da Comunicación de Galicia’)
Finalidades –  Atención a consultas formuladas online por usuarios do Sitio Web en relación ás actividades e fins do clúster–  Difusión de noticias compartidas voluntariamente polo Usuario en redes sociais, premendo ó ‘botón’ facilitado ó termo da publicación en cuestión
Base xurídica Consentimento do interesado
Destinatarios Non se prevén
Dereitos Acceso, rectificación ou supresión, limitación ó tratamento, dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas, oposición, portabilidade, e dereito a reclamar inatención de derechos ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos, ‘AEPD’)
Información adicional No sitio web da AEPD. Pode consultar: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf

Para que o titular dos datos persoais tratados no Sitio Web poida exercer calquera dos dereitos indicados na táboa previa con plenas garantías, a través de respostas ás seguintes preguntas, ampliamos a información previamente resumida:

  1. ¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

É o “CLÚSTER DA COMUNICACIÓN GRÁFICA E DO LIBRO” (CLÚSTER DA COMUNICACIÓN DE GALICIA), con domicilio profesional en Rúa/ Lope Gómez de Marzoa, S/N (local 13), C.P. 15.705, Santiago de Compostela (A Coruña).

Poderás contactar có CLÚSTER chamando ó nº de teléfono (+34) 881 977 102), escribindo ó enderezo de correo electrónico info@clustercomunicacion.gal, ou ben a través do “formulario de contacto” a túa disposición no Sitio Web.

  1. ¿Para qué se recollen os teus datos a través do Sitio Web e con qué propósito os empregará o CLUSTER?

Os datos persoais que facilites a través de calquera das vías de contacto referidas previamente serán utilizados para responder as túas dúbidas, suxerencias ou comentarios dirixidos ó CLÚSTER a través do Sitio Web.

  1. ¿Cal é a base xurídica que lexitima o tratamento dos teus datos persoais?

É o teu consentimento, na medida en que estarás autorizando o tratamento dos teus datos a través dunha ‘clara acción afirmativa’ cando te dirixes ó CLÚSTER, previo acceso á presente Política de Privacidad que, de modo permanente, atópase a disposición do Usuario dende calquera das páxinas do Sitio Web 

  1. ¿Comunicará o CLÚSTER os teus datos persoais a alguén?

Non se contempla, salvo previa petición e permiso obtido directamente do Usuario.

  1. ¿Durante canto tempo conservará o CLÚSTER os teus datos?

No tocante á información persoal que fas pública a través dos teus comentarios no Sitio Web, a mesma será visible mentres a noticia á que se refire esté exposta no Sitio Web. Logo de retirada dita noticia, o CLÚSTER somentes conservará a información persoal compartida dese modo cando unha lei obrigue a elo (p.ex. comentarios de contido ilícito, de cara a posta a disposición destes á autoridade xudicial). 

  1. ¿Qué dereitos tes sobre os teus datos?

Poderás exercita-los dereitos de accesorectificación ou supresiónoposición ó tratamento dos teus Datos, o de limitación do seu tratamento, a non ser obxecto de decisións automatizadasou ben solicitar en calquera momento se revoque o consentimento que prestaches para as finalidades indicadas polo CLÚSTER (vid. táboa inicial), así como o dereito á portabilidade dos teus datos.

Deberás facelo por escrito, achegando fotocopia do seu D.N.I., pasaporte ou doutro documento válido que te identifique, dirixido ó e-mail info@clustercomunicacion.gal, co título (asunto) “CLÚSTER. RGPD”

Cando recibámo-la  túa solicitude, enviarémoste un formulario que terás que cumprimentar para que poidamos dar curso á mesma.

  1. ¿Qué podo facer se o responsable do tratamento non atendese os meus dereitos?

Se consideras que os teus dereitos non foron oportunamente atendidos, poderás iniciar un procedimiento de “tutela de dereitos” ante a AEPD (Vid.: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf).